Stadgar

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings stadgar uppdaterades 2013 med modernare språk, och för att passa föreningens verksamhet och inkludera fler än bara ägare av småhusfastigheter. Hämta utskriftsvänlig PDF

SKARPNÄCKS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENINGS STADGAR

§ 1 Ändamål

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en ideell sammanslutning av boende i området Sockenvägen-Kärrtorpsvägen-Sophie Sagers gata till Skarpnäcksfältet, och från Skogskyrkogården till Bagarmossen och har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som boende i området.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen. Medlem är boende i hushåll inom föreningens upptagningsområde, som betalat medlemsavgiften.
Boende utanför föreningens upptagningsområde kan bli stödmedlem i föreningen. Stödmedlem skall betala medlemsavgift.
Medlem kan av styrelse uteslutas ur föreningen, om denne motarbetar föreningens intressen. Medlem som utgått eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till dess tillgångar. Styrelsebeslut kan överklagas till medlemsmöte.
Medlems namn och kontaktuppgifter lagras digitalt i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen).

§ 3 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställts av årsmötet och skall vara betalad före maj månads utgång.

§ 4 Ekonomiskt ansvar

Föreningens ekonomiska åtaganden kan endast svara mot dess egna tillgångar.

§ 5 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. Bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som även är föreningens verkställande organ. Vid årsmötet väljs styrelsen bland medlemmarna. Styrelsen skall bestå av fem personer:
– en ordförande vald på ett år och fyra övriga ledamöter valda på två år med tur att växelvis avgå,
– tre suppleanter valda på ett år, som inträder i den ordning de blivit valda.
Styrelsen utser inom sig kassör och andra funktionärer. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande och dessa är ense. Styrelsemöten skall protokollföras. Ordföranden leder föreningens verksamhet. Ordförande är skyldig att tillse att stadgar och beslut följs och att övriga funktionärer fullgör sina åligganden. Föreningens skrivelser undertecknas av ordföranden och/eller den styrelsen utser. Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar. Likvida tillgångar bör förvaltas med så hög avkastning som är lämpligt.

§ 7 Firmatecknare

Firman tecknas av ordföranden eller kassören, samt ledamot, två i förening.

§ 8 Ordinarie möte

Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång.

§ 9 Extra möte

Extra möte kan utlysas då styrelsen så beslutar, då revisorerna eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar så begär.

§ 10 Kallelse

Kallelse till möten enligt §8 och §9 ska ske skriftligen senast 14 dagar före årsmöte och senast sju dagar före extra möte samt uppta de ärenden som skall beslutas om.

§ 11 Röstning

Ärenden som handlägges på föreningsmöte avgörs genom öppen omröstning. Om någon medlem begär skall sluten omröstning ske. Vid röstning äger varje närvarande medlem en röst, dock är endast en person röstberättigad per hushåll. Stödmedlem har inte rösträtt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Som föreningens beslut gäller den mening som får flest röster.

§ 12 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende ska tas upp till behandling på årsmötet skall senast sju dagar före mötet lämna in skriftlig motion till styrelsen.

§ 13 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs för en tid av två år, två revisorer med skyldighet för den ena att avgå vid första årets slut och för den andra att avgå vid slutet av andra året, samt två suppleanter för dessa, för en tid av ett år.
Revisorerna skall verkställa revision en gång årligen av kassan samt vid årsmötet framlägga fullständig revisionsberättelse rörande kassans ställning för det gångna året, samt till‐ eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över gjorda anmärkningar och styrelsen skall förklara anmärkningarna till årsmötet.

§ 14 Valberedning

Årsmötet utser en valberedning för att förbereda val av mötesfunktionärer, styrelse, revisorer och eventuella kommittéer. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande.

§ 15 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte.

§ 16 Upplösning

Föreningen kan upplösas om så beslutas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Föreningens kvarvarande tillgångar ska användas till med föreningens uppgift närbesläktat ändamål.

 

Uppdaterat 2015-03-16