Bygglovsfritt

För villor och parhus är vissa mindre åtgärder bygglovsbefriade. Du får till exempel bygga skärmtak eller en uteplats som är skyddad med plank eller mur. De så kallade attefallsreglerna ger ytterligare möjligheter men gäller inte överallt. Läs vad som gäller nedan och på Boverket eller Stockholm stad.

Friggebod

En fristående komplementsbyggnad om högst 15m2 byggnadsarea får byggas utan bygglov och bygganmälan. Placeras den närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannens medgivande. Läs mer på Boverket

Attefallshus

Sedan 2014 är det även möjligt att bygga ett hus på högst 25m2 byggnadsarea utan bygglov. Till skillnad från friggeboden krävs bygganmälan men huset får å andra sidan användas som separat bostad. Läs mer här

Tillbyggnad max 15m2

Inom Attefallsreglerna får man på samma villkor bygga till en villa med högst 15m2 bruttoarea. Bygger man i två plan blir det 7,5 m2 per plan mätt i ytterkonturen. Se fullständigt regelverk här

Undantag i trädgårdsstaden

Ingen regel utan undantag. Stockholms stad har begränsat Attefallsreglerna i kulturhistoriskt klassade delar av trädgårdsstadsområdena. I föreningens område är Pungpinan och hela området nordväst om Skattmästarvägen klassade som kulturhistoriskt värdefulla områden och därmed undantagna från bygglovsbefrielsen. Det är alltså olika regler som gäller beroende på var i föreningens område man bor. Se vidare bestämmelser  och karta. Läs mer om kulturhistorisk klassificering på Stadsmuseet.