Avfallshantering

Myndighetsansvaret för renhållningen ligger sedan 2014 hos Stockholm Vatten AB. Hämtningen av hushållssopor upphandlas på flerårskontrakt. Nuvarande entreprenörer är Liselotte Lööf som tömmer de vanliga gröna avfallskärlen och SITA som tömmer de bruna komposttunnorna.

Information om all avfallslämning finns på Stockholm Vattens hemsida.

Gällande bestämmelser för kärlets placering, hämtning och återställning

Matavfall och hushållssopor

Matavfall och hushållssopor

Stockholms stads bestämmelser för villaägares sophämtning kan du läsa på Stockholms hemsida. Dessa bestämmelser gäller över hela Stockholm, även hos oss. De innebär att soptunnorna ska hämtas innanför tomtgräns och ställas tillbaks på plats. Eventuell grind ska öppnas och stängas. Observera att soptunnorna inte permanent får stå på kommunens mark utanför tomten. Detta gäller även för de fastigheter som ligger långt ifrån gatan, Gamla Tyresövägen, och delar av Kanslersvägen.

Tunnan ska placeras med handtaget i hämtningsriktningen, fritt från buskar och grenar. Underlaget till gatan ska vara hårdgjort (inte löst grus), och väg till tunnan ska skottas och sandas vid behov. Endast en obetydlig nivåskillnad accepteras.

Brister i sophämtningen anmäls till Stockholm Vattens felanmälan på webben eller på telefon 08-50846540, eller 08-522 120 00. Det är viktigt att felanmälan görs dit, eftersom den då diarieförs så att staden kan utdöma vite ifall bristerna blir för många.

Återvinning

Närmaste återvinningsstationer för förpackningsmateriel (glas, pappers-, plast- och glasförpackningar) och tidningar finns på Gamla Tyresövägen vid Sockenvägen, och på Fogdevägen vid Rusthållarvägen. Lite längre bort finns stationer vid Dalen, Kärrtorp, Hemköp Sköndal. Om det ser alltför stökigt ut felanmäl på Stockholms hemsida.

 ÅVC

Grovavfall, restavfall, hushållsmaskiner osv. lämnas på närmaste återvinningscentral, ÅVC Vantör i Högdalens industriområde.

Trädgårdsavfall kan lämnas på Stockholms nya tipp på Selaövägen i Högdalens industriområde, bakom bilprovningen. Där kan allt biologiskt trädgårdsavfall lämnas. OBS att eldning av trädgårdsavfall endast är tillåtet första veckan i maj, vecka 18, och vecka 40 i oktober, om eldning kan ske utan olägenhet för dina grannar.

Mobila miljöstationen

En mobil miljöstation åker runt och hämtar upp övrigt avfall mindre än en mikrovågsugn. Du kan prenumerera på en SMS-avisering så att du vet när den kommer till en gata nära dig.

Uppdaterat 2015-09-15