Markarbeten

Marklov

Om man avser att fylla upp – eller schakta ur – delar av en tomt, för att ändra markens höjdläge mer än 50 centimeter, måste man söka marklov. Undantag är om marknivåförändringen finns med i bygglov för byggnad. Läs mer på Stockholms hemsida

Bygga pool

Anläggande av pool är i sig inte lovpliktigt. Däremot kan man behöva söka marklov om den omgivande marken förändras. Läs mer Stockholms hemsida

Schaktlov

I samband med dränering av husgrunden måste man i dessa fall gräva på kommunens mark. Det kräver schaktlov från Trafikkontoret. Ansökan ska inkludera en enkel planritning. Sök schaktlov här. Kommunen gör en förinspektion och godkänner förhoppningsvis.

Ifall gångbana eller körbana tas i anspråk för arbetet måste man inkomma med en Trafikordningsplan, där man visar hur trafiken leds om, med t.ex. gångbro eller avspärrningar. Detta måste godkännas och kostar 1800 kronor. Sök det här.

Samlingskarta

För att få schaktlov är man skyldig att skaffa en så kalla samlingskarta från Stockholm Vatten, på vilken alla i marken befintliga ledningar är utmärkta; VA, el, telefon, bredband mm. Denna kan beställas här.

Återställning

Återställning ska ske till samma skick som före ingreppet. Buskar, träd och blommor och gräs ska alltså återplanteras. Garantibesiktning görs efter två år för att säkerställa att marknivån inte har sjunkit.

Skötsel

Förgårdsmarken sköts av kommunen men som fastighetsägare ska man tänka på att inte i onödan försvåra skötseln. Se till att spolbrunnar och dräneringsskivor inte sticker upp och hindrar gräsklippningen.

Container

Om du tillfälligt ska placera container eller annat på gata eller förgårdsmark krävs polistillstånd som kan sökas här.