Gator & parker

Gatumark

Allén Ga Tyresövägen

Gamla Tyresövägens uppvuxna allé

Gator, gatumark, sköts av Trafikkontoret, centralt i Stockholm. Där är ansvaret uppdelat på flera avdelningar: Trafikplanering, underhåll, träd i gatumiljö, belysning, parkering.

Trafikplanering bestämmer hastighetsbegränsningar och genomfartsbestämmelser, vilka gator som är huvudgator och vilka som är sekundärgator. Avdelningen kan du kontakta via <funktion.trafikplanering.tk@stockholm.se>, eller 508 26 100 (vardagar 8.30-11.00).

Underhåll sköter löpande reparationer av uppkomna akuta skador och förslitningar. Tjälskador (s.k. potthål) efter vintern ska anmälas till felanmälan eftersom de då prioriteras. Underhållet upphandlas på flerårskontrakt och nuvarande entreprenör är PEAB. Kontakt sker med <Kontaktcenter-Stadsmiljo.TK@stockholm.se>.

Träd i gatumiljö kan vara alléer eller träd på förgårdsmark, som är typiskt för vårt område. De träd som planterades på 1920-talet är nu ordentligt stora och skuggar. När Trafikkontoret föryngrar trädrader utmed gatorna återplanteras mindre trädsorter. Avdelningen kontaktas via Trafikkontorets växel 508 27 200.

Belysningen handhas av Trafikkontoret Anläggning, som nyanlägger och underhåller både i gatumiljö och i parkmark. Kontakt växel 508 27 200.

Felanmälan

Felanmälan av sånt som rör gatumiljön gör du på Stockholm stads hemsida. Du kan även ringa 651 00 00 och prata med en operatör.

Parkmark

Lagmansparken

Lagmansparken, alias båtparken

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansvarar för skötseln av parkmark inom stadsdelen. Parkmark är allt som inte är gator fram till tomtgräns och detaljplanerade fastigheter. Skog, gräsmattor, parkvägar, lekplatser och vanliga parker är parkmark.

Stadsdelskontoret upphandlar skötseln av parkmark på mångåriga kontrakt. Just nu är det Svevia som har entreprenaden. Riktiga parker och lekparker är inlagda i ett rullande schema för upprustning. Dessemellan ska gräsmattor, grusgångar och lekredskap underhållas.

Vinterunderhåll, plogning och sandning, på parkmark sköts av stadsdelsnämnden. Utförare av detta är PEAB.

Felanmälan av park gör du på Stockholm stads hemsida. Du kan även ringa 651 00 00 och prata med en operatör.

Uppdaterat 2013-12-01