Söka bygglov

Bygglovshandlingar

På Stadsbyggnadskontorets hemsida finns all information om den formella gången vid bygglovansökan. Se här.
En normal bygglovsansökan för en villatillbyggnad består av följande:
Bygglovsblankett, finns att hämta här.
Situationsplan, skala 1/400. Den visar tomten, huset med tillbyggnad samt de närmaste grannfastigheterna.
Planer 1/100. Tillbyggnaden redovisas med mått och skrafferade väggar.
Fasader 1/100. Alla förändringar redovisas. Måttsätt t.ex. taknock i förhållande till befintlig.
Sektion 1/100. Här kan t.ex. höjd till takfot måttsättas.
Ritningarna brukar kunna rymmas på 2 eller 3 stycken A3 ark.

Baskarta

För att kunna göra en situationsplan till ditt bygglov behöver du och din arkitekt ha en baskarta. Du kan få hjälp med kartunderlag av föreningsmedlem Per Åström. Skicka ett SMS till telefonnr: 070-578 79 21 så blir du kontaktad.

Skicka in bygglovet

När det är inskickat dröjer det normalt max två veckor till ärendet är registrerat och det finns en handläggare utsedd. Ring och be att få tala med handläggaren och fråga om ansökan är komplett och om det önskas foton eller annat kompletterande material. Det är bra att på ett vänligt sätt göra sig påmind för att få igång en dialog och att ärendet inte ska sjunka längs ned på skrivbordet. Om bygglovsansökan inte strider mot planen eller varsamhetskraven så ska bygglov beviljas. Enligt nya PBL ska besked ges inom tio veckor. Läs mer om PBL här.

Planstridig bygglovsansökan

Om bygglovsansökan strider mot planen kan det i vissa fall ändå beviljas om man anser att det inte påverkar planens intentioner negativt. Då krävs i regel grannars samtycke. Det är bra att känna till att handläggaren inte själv kan neka ett bygglov. Handläggaren kan bara antingen bevilja ärendet eller skicka det vidare till politikerna i byggnadsnämnden. I det senare fallet skriver handläggaren ett tjänsteutlåtande med ett förslag till beslut. Den sökande får då chans att bifoga ett yttrande där man kan argumentera för sin sak. Nämnden följer oftast tjänsteutlåtande men inte alltid.

Bygganmälan

Innan bygget kan påbörjas ska bygganmälan göras. Där ska kvalitetsansvar, byggfelsförsäkring, färdigställandeskydd och andra tekniska frågor klargöras. Läs mer här.