Dagvatten

I Stockholm tillämpas LOD, vilket står för ”lokalt omhändertagande av dagvatten” och innebär i korthet att varje fastighetsägare har en skyldighet att ansvara för att dagvattnet på tomten omhändertas. Finns ingen praktisk möjlighet att på egen hand lösa dagvattenhanteringen kan man mot avgift ta del av Stockholm Vattens dagvattenhantering. Läs mer på Stockholm vattens hemsida.

Enligt Stockholm Vatten gäller följande:

För nybyggnation

Vatten från stuprör, dvs. dagvatten, ska tas om hand på fastigheten, t.ex. i en stenkista. Vatten från grunddränering får anslutas till spillvattenledning, dvs. avloppet, via en rensbrunn med sandfång. Ifall det finns separat dagvattenledning från fastigheten får grundvattendränaget anslutas på samma sätt.

Man får alltså inte ansluta stuprören direkt till grundens avvattning och föra ut vattnet till dagvattensystemet. I vårt område har många hus stuprören mynnande över en ränna i trottoaren, inte heller detta är tillåtet.

För befintliga fastigheter

För redan bebyggda fastigheter gäller att man får släppa ut takavvattning på gatan. (Eller via grunddränaget, vilket är olämpligt för grunden.) Därför är avgift för detta inbakat i VA-avgiften.

Begär dagvattenreducering

I normaltaxan ingår avgift för att Stockholm vatten tar hand om dagvattnet! Den som inte släpper ut regnvatten i avloppet, i dagvattenledning eller på gatan ska se till att få en dagvattenreducering av sin VA-avgift. Denna reducering är ca 300 kr/år (ca 2 kr/kvm tomtyta för flerfamiljsfastigheter). Om man släpper ut vattnet på trottoaren från halva taket kan man få avdrag för den andra takhalvan, ca 150 kr/år.